Ørsted Kro’s Venner

Formål

Foreningen Ørsted Kro’s Venner vil søge – og indsamle – midler til nuværende og kommende projekter for udbygning og vedligeholdelse, samt modernisering af Ørsted Kro.

Foreningen vil også medvirke til at fremme og sikre et fortsat sundt eksistensgrundlag for vores folkeejede lokale kulturelle samlingssted i byen Ørsted.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Ørsted Kros Venner valgt på generalforsamlingerne den  13. marts 2015 og den 7. april 2016.
Konstitueret således:

Bagerst fra venstre: Niels Jørgen Pedersen, Peter Tvillum, Flemming Seiersen, Torben Bach. Forrest fra venstre: Krista Andreasen, Tove Hjort Jensen, Lone Hegnet.
Bagerst fra venstre: Niels Jørgen Pedersen, Peter Tvillum, Flemming Seiersen, Torben Bach.
Forrest fra venstre: Krista Andreasen, Tove Hjort Jensen, Lone Hegnet.

Formand: Tove Hjort Jensen
thj@djurslandsbank.dk – 29 11 71 93

Næstformand: Peter Tvilum
tvilum@live.dk – 61 27 97 80

Kasserer: Krista Andreasen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
kristaogjens2007@gmail.com – 51 86 01 07

Sekretær: Lone Hegnet
lonehegnet@outlook.dk – 28 71 62 52

Presseansvarlig: Flemming Seiersen (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
fs@hojgaard-okologi.dk – 40 16 91 22

Bestyrelsesmedlem: Torben Bach (udpeget af bestyrelsen for Ørsted Kro A/S)
Tsb@bachogpedersen.dk – 22 94 48 00

Bestyrelsesmedlem: Niels Jørgen Pedersen
info@psstilladser.dk – 86 48 99 00

Vedtægter

§1

Foreningens navn er Ørsted Kro’s Venner.

Foreningens hjemsted er Norddjurs Kommune.

§2
Foreningens formål er:
At søge og indsamle midler til nuværende og kommende projekter for udbygning og vedligeholdelse, samt modernisering af Ørsted Kro, Rougsøvej 118, 8950 Ørsted.
At medvirke til, fremme, og sikre et fortsat sundt eksistensgrundlag for vores folkeejede lokale kulturelle samlingssted i byen Ørsted.

§3
Medlem af Ørsted Kro’s Venner kan enhver blive som betaler kontingent, og som vedkender sig foreningens vedtægter. Dette gælder både private borgere, virksomheder, foreningen, og andre som har lyst til at støtte og bidrage med økonomisk hjælp og med praktiske og materielle midler. Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent.

§4
Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, hvoraf Ørsted Kro A/S udpeger 3 af bestyrelsesmedlemmerne.
Ligeledes skal der vælges to revisorer.
Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år, og 2 i ulige år. Det første år foretages en lodtrækning om, hvem der er på valg.
Der er 1 revisor på valg hvert år.
Bestyrelsen vælger selv og konstituerer sig med en formand, en næst- formand og en kasserer, samt en referent, efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§5
Bestyrelsen afholder møde efter behov, men skal dog afholde mindst 2 møder om året.

§6
Alle midler, som bliver indsamlet, samt det indbetalte kontingent, skal løbende kunne disponeres til de ovenstående formål i samarbejde med bestyrelsen i Ørsted Kro A/S.
Alle økonomiske midler som bliver indsamlet, samt medlemskontingentet, skal indsættes på en konto i et lokalt pengeinstitut.

§7
Ørsted Kro’s Venners bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene Ørsted Kro’s Venner med dens respektive formue hæfter.
Ørsted Kro’s Venners bestyrelse har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningens midler. Ligeledes har bestyrelsen og medlemmerne ikke krav på nogen del af foreningens formue, udbytte m.m., og vederlag af nogen art. Til gengæld afholdes alle dokumenterede udgifter alene af de midler, der måtte være tilstede i foreningens regi.

§8
Medlemmerne af Ørsted Kro’s Venners bestyrelse skal være frivillige personer, som skal findes og vælges blandt lokale borgere i Ørsted by og opland.

§9
Ørsted Kro’s Venner afholder den årlige generalforsamling på Ørsted Kro.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved meddelelse på Ørsted Kro’s hjemmeside, opslag på Ørsted Kro, Rougsøvej 118, Ørsted, samt annoncering i en lokal avis. Resultatet af generalforsamlingen offentliggøres alene på Ørsted Kro’s hjemmeside. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valgafdirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Godkendelse af årsberetning og regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 10
Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når halvdelen af Ørsted Kro’s Venners medlemmer er tilstede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes der med minimum to ugers varsel til en ekstraordinær generalforsamling, og denne er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. Vedtægtsændringer ved en ekstraordinær generalforsamling kan vedtages ved simpelt flertal.

§ 11
Ørsted Kro’s Venners opløsning kan kun finde sted ved en ordinær generalforsamling, eller der foreligger et skriftligt forslag fra mindst 3/4 af medlemmerne. Foreningens beståen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afstemningen skal ske skriftligt.

Likvideres selskabet Ørsted Kro A/S før Ørsted Kro’s Venner, vil foreningens eventuelle formue tilgå Ørsted Borger og Handelsstandsforening. Regnskabet desangående føres af bestyrelsen, og skal være afsluttet senes to dage efter foreningens ophævelse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2/9 2013

Forespørgsler og bestilling
af arrangementer og fester:
Forpagter Janne Simonsen, tlf.: 8750 8950
info@oerstedkro.dk

www.oerstedkro.dk